skip to content
 
Algemene voorwaarden
 
Deze algemene voorwaarden gelden voor al onze leveringen en transacties.
Alle voorwaarden, met deze voorwaarden in strijd die door onze cliënten of anderen mochten zijn gesteld en/of gedeponeerd, zijn ten aanzien van onze leveringen en transacties ongeldig en binden ons niet, ook al zijn deze afwijkende voorwaarden door ons niet uitdrukkelijk tegengesproken. Op al onze transacties en/of daaruit voortvloeiende geschillen is steeds het Nederlands recht van toepassing. Omstandigheden waarbij een product niet kan worden geleverd voor de geboden prijs of overmacht geven aan Femon Parts het recht de overeenkomst te ontbinden zonder hiervoor enige schadevergoeding deswege verplicht te zijn. De levertijden worden vastgesteld in de verwachting, dat Femon Parts kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding en dat de nodige goederen en materialen ons tijdig zullen worden geleverd. Voor alle directe schade van cliënt, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige- of niet behoorlijke nakoming van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Femon Parts beperkt tot het bedrag van de bestelling. Femon Parts heeft ten alle tijden het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van cliënt ongedaan te maken, waarbij cliënt aan Femon Parts alle mogelijke medewerking dient te verlenen. Alle door Femon Parts te leveren goederen of materialen reizen vanaf het ogenblik dat deze ons magazijn of bij levering door tussenkomst van Femon Parts het magazijn van onze leveranciers verlaten, voor risico van de cliënt. Ook in geval van franco-levering is cliënt aansprakelijk voor alle schade (zoals transport-, brand- of waterschade en die door diefstal of verduistering) tijdens het vervoer door de goederen geleden. Cliënt is verplicht om bij aankomst der goederen zich te overtuigen van de staat waarin zij zich bevinden en om bij evt. schade aan de verpakking een aantekening hiervan op de vervoersdocumenten te laten maken. Een reclame met betrekking tot geleverde goederen dient schriftelijk binnen 7 kalenderdagen na verzenddatum van de goederen, waarover cliënt reclameert, aan Femon Parts kenbaar te worden gemaakt. Een reclame als hiervoor bedoeld schort betalingsverplichting niet op.
De verkochte en geleverde goederen blijven eigendom van Femon Parts, zolang de koopsom daarvan niet ten volle is voldaan en worden niet eerder eigendom van de cliënt dan na algehele voldoening van het door hem ter zake verschuldigde. Betaling dient te geschieden zonder enig aftrek van schuldvergelijking, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij betaling binnen een eventueel schriftelijk overeengekomen termijn wordt geen rente in rekening gebracht.
Indien binnen deze termijn niet is betaald, wordt een rente berekend van 1,5 % per maand. Bij uitstaan van onze overeenkomst ter zake van enige overeenkomst langer dan 14 dagen, en in ieder geval van wanprestatie jegens Femon Parts door de cliënt gepleegd, is Femon Parts gerechtigd van de cliënt tevens te vorderen alle kosten - zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke - die door Femon Parts ter inning van deze vordering worden gemaakt, daarbij inbegrepen die, welke liquidatie door de rechter overtreffen. Indien cliënt niet voldoet aan zijn verplichting tot betaling of aan enige verplichting, welke voor hem uit enige met Femon Parts gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, zomede in geval van faillissement, surséance, stilliggen of liquidatie van cliënt of het bedrijf van cliënt, wanneer enig beslag op zijn goederen wordt gelegd, wanneer zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer hij overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn en heeft Femon Parts het recht om zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de met cliënt gesloten overeenkomst geheel of ten dele te annuleren of op te schorten, te onze keuze, zonder dat Femon Parts tot enige schadevergoeding is gehouden en zulks onverminderd de aanspraak op volledige vergoeding van geleden schade, winstderving, kosten en interest. In de gevallen bij dit artikel bedoeld worden alle vorderingen, die Femon Parts op cliënt heeft, ineens opeisbaar, een en ander onder toepassing van het bij de twee voorgaande artikelen bepaalde.
 
Garantie:
Tenzijn anders vermeld, garandeert Motolug Limited dat zijn producten vrij van gebreken zijn voor een periode van 12 maanden na levering. Als het product binnen deze periode gebreken vertoont, zal Motolug Limited binnen een redelijke termijn het product repareren of vervangen. Alle redelijke zorg en inspanning zullen worden gebruikt om problemen binnen een realistische termijn op te lossen. Motolug Limited kan zijn garantievoorwaarden ten allen tijde herzien, maar dit beïnvloedt niet de verkopen die voor die tijd bevestigd zijn. Motolug Limited geeft geen garantie voor: 1. Schade veroorzaakt door incorrecte installatie, gebruik, modificatie of reparatie door een ongeautoriseerde derde partij of uzelf. 2. Schade veroorzaakt door een andere partij dan Motolug Limited of door een excessieve externe kracht (bv. overbelading). 3. Geschiktheid voor een bepaald door. 4. Schade die ontstaan is omdat de aanbevolen onderhoudsinstructies niet gevolgd zijn. 5. Schade aan banden (tenzij direcht bij aflevering gemeld). 6. Cosmetische of verfschade. 7. Corrosie.
 
Terugsturen: 
Ontvangen goederen kunnen binnen de zichttermijn van 14 dagen geretourneerd worden, mits deze onbeschadigd zijn en zich in de originele verpakking bevinden. Femon heeft het recht een artikel dat gebruikt en/of beschadigd is te weigeren. De terugbetaling zal zo spoedig mogelijk plaats vinden, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van het geretourneerde artikel. Femon is niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij terugzending aan het artikel ontstaat. Transportkosten zijn voor eigen rekening!
 
Prijzen en afbeeldingen: 
Prijzen zijn excl. verzendkosten, tenzij de artikelen afgehaald worden.
Verzendkosten worden berekend op de factuur die u van Femon Parts krijgt toegezonden.
Prijs en typfouten voorbehouden.
Prijzen zijn inclusief 21% BTW tenzij anders vermeld.
Het is mogelijk dat afbeeldingen afwijken van het echte product.
 

Privacyverklaring

Femon Parts, gevestigd aan Engelandlaan 34 2391 PN Hazerswoude-Dorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Femon Parts verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@femon.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Femon Parts verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Delen van persoonsgegevens met derden
Femon Parts verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Femon Parts gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Femon Parts en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@femon.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Femon Parts wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Femon Parts neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@femon.nl

Up